Warunki gwarancji

Home Informacje Warunki gwarancji

Wykładziny i dywany, zwane w treści gwarancji wyrobami, przeznaczone są do użytkowania w gospodarstwach domowych, hotelach, restauracjach, kinach, pociągach, na statkach i innych obiektach użyteczności publicznej.

I. Kowary-Carpets sp. z o.o. w Kamiennej Górze, zwana w treści gwarancji Producentem, zapewnia o dobrej jakości zakupionych wyrobów i gwarantuje zachowanie przez nie wysokich parametrów użytkowych w zakresie:

 1. Zachowania właściwości wyrobu. Producent gwarantuje zachowanie właściwości użytkowych wyrobu.
 2. Stabilności wymiarów wyrobu. Producent gwarantuje, że wyrób w warunkach zgodnego z przeznaczeniem użytkowania oraz prawidłowej konserwacji nie zmieni swoich wymiarów więcej niż o 1%.
 3. Masy powierzchniowej wyrobu. Producent gwarantuje, że wyrób w wyniku zgodnego z przeznaczeniem użytkowania, nie utraci więcej niż 15% całkowitej masy wyrobu.
 4. Trwałości zamocowania pęczków okrywy. Producent gwarantuje, że zamocowanie pęczków w wyrobie wynosi nie mniej niż 350 cN/ na pęczek oraz, że w okresie użytkowania wyrobu nie wystąpi zjawisko wypruwania runa.
 5. Właściwości antyelektrostatycznych. Producent gwarantuje, że wyrób zachowa dobre właściwości antyelektrostatyczne, tzn. wartość napięcia elektrostatycznego, badane według normy PN-90/P-04980, nie przekroczy 2 kV.
 6. Rozwarstwiania wyrobu. Producent gwarantuje, że nie nastąpi rozwarstwienie wyrobu.
 7. Właściwości trudno zapalnych. Producent gwarantuje, że wyrób w wyniku zgodnego z przeznaczeniem użytkowania nie utraci własności trudno zapalnych badanych wg normy PN-B-02854:1996

II. Gwarancji udziela się na okres 8 lat od daty zakupu w przypadku montażu wykładziny przez Producenta lub 5 lat w przypadku montażu wykładziny przez Kupującego.

III. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanych wyrobach (wady produkcyjne) oraz zachowanie przez wyroby parametrów określonych w pkt. II.

IV. W okresie gwarancji Producent zapewnia bezpłatne usunięcie ewentualnych wad lub wymianę zakupionych wyrobów na wolne od wad, pod warunkiem wykorzystywania ich zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją użytkowania. O sposobie realizacji roszczeń z tytułu gwarancji decyduje Producent.

V. Powstałe w okresie gwarancji wady należy przesłać na adres Producenta

VI. W ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji, przedstawiciel Producenta dokona oględzin wadliwego wyrobu u Nabywcy, w terminie z nim uzgodnionym.

VII. Nabywca jest zobowiązany przedstawić przedstawicielowi Producenta oryginał Karty Gwarancyjnej potwierdzonej przez sprzedawcę oraz oryginał faktury zakupu z datą sprzedaży. W przypadku braku tych dokumentów, naniesienia na nie poprawek lub niezgodności danych w nich zawartych roszczenia gwarancyjne nie będą uwzględnione.

VIII. Z czynności oględzin oraz zapoznania się z dokumentami, w pkt. VII zostanie sporządzony protokół, który podpisze Nabywca oraz przedstawiciel Producenta.

IX. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne było bezpodstawne, koszty związane z badaniem wyrobu ponosić będzie Nabywca.

X. Roszczenia z tytułu gwarancji będą załatwiane w ciągu 14 dni od dnia oględzin wadliwego wyrobu.

XI. W wypadku gdy Producent nie będzie miał możliwości usunięcia wady lub wymiany wyrobu na wolny od wad, Nabywcy przysługuje prawo żądania obniżenia ceny lub jej zwrotu przy jednoczesnym zwrocie wadliwego wyrobu.

XII. Gwarancją nie są objęte wyroby sklasyfikowane poza I gatunkiem oraz wady powstałe z przyczyn zewnętrznych, zwłaszcza w skutek:

 1. Złego dopasowania wzoru wykładzin do wykładziny o tym samym wzorze, wyprodukowanej w innym czasie i różnych szerokościach, dopasowania wzoru wykładzin z powodu złego ich połączenia w czasie instalacji.
 2. Różnic w odcieniu okrywy runowej spowodowanych odbiciem światła
 3. Wychodzenia elementarnych włókien z okrywy runowej
 4. Uszkodzeń wynikających z niewłaściwego zainstalowania - niezgodnego z instrukcją, użytkowania, przechowywania lub konserwacji
 5. Gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych przez zwierzęta domowe.

XIII. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada:

 1. Pieczęć producenta
 2. Podpis i pieczęć sprzedawcy
 3. Datę sprzedaży
 4. Rok produkcji

XIV. W sprawach nie uregulowanych niniejszą kartą gwarancyjną zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.